باب ناين

Hapat dhe dokumentacioni për emigrim në Kanada Falas

شارك من خلال
Aplikimi si Indipendet Immigrant Skilled Worker eshte nje nga menyrat per emigrim ne Kanada Keto faqe shpjegojne procesin e aplikimit si Independent Immigrant per rezidence te perhershme ne Kanada si dhe permbajne informacion mbi kriterin e seleksionimit dhe te vleresimit per tu kualifikuar si aplikant Imigracioni Kanadez per te vleresuar emigrantet e mundshem perdor sistemin e vleresimit me pike per secilin faktor te meposhtem Vetem duke u bazuar ne piket qe do te mblidhni do te vendosim ne se mund te aplikoni