مهاجرت به کانادا در این بخش معلومات کافی و قانونی در مورد مهاجرت به کانادا ارائه شده است

شارك من خلال
مهاجرت به کانادا در این بخش معلومات کافی و قانونی در مورد مهاجرت به کانادا ارائه شده است ارائیه معلومات موثق برای هموطنان افغان از طرف محترم انجینیر حکیم ناظم با تشکری خاص از تلویزیون جهانی امید ۲۴ و گرداننده برنامه محترم ناصر خالد تاریخ ۲۴ اپریل ۲۰۱۷ با دوستان خویش که به این معلومات ضرورت داشته باشند شریک سازید تا آنها هم مطلع شوند تشکر