د مهاجر ږغ عبدالولي رنځور

شارك من خلال
وياندعبدالولي رنځور په جنوبي پښتونخوا نوي کیمپ سرانانو کي د مهاجر د نړيوالي ورځي په مناسبت