باب ناين

Последни новини от лагера в Харманли


شارك من خلال

Нелегалние имигаранти от лагера в Харманли пиянстват из градинките и мърсят площада В бежанския лагер пълзят десетки заразни болести докато цял оборудван с медицинска техника кабинет изчезва яко дим Пет деца - българчета са били нападнати от нелегалните имигранти в последните месеци