باب ناين

Канада поки не скасовуватиме візи українцям

شارك من خلال
UA - Про це заявив тамтешній міністр міграції громадянства та біженців За словами Джона МакКаллума Україна наразі не відповідає критеріям які необхідні для вільного вїзду в Канаду Міністр уточнив що Канада регулярно оцінює показники країн проте переглядати візову політику стосовно України у найближчий час не планує Випуск ТСНРанок за 21 вересня 2016 року RU - Об этом заявил тамошний министр миграции гражданства и беженцев По словам Джона МакКаллум Украина пока не соответствует критериям которые необходимы для свободного въезда в Канаду Министр уточнил что Канада регулярно оценивает показатели стран однако просматривать визовую политику в отношении Украины в ближайшее время не планирует Выпуск ТСНРанок за 21 сентября 2016 года